2011-10-01

IG 1 Informations- och mjukvarukvalitet

Professor Welf Löwe

IG 1 handlar om kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring av informationssystem och programvaror. Denna intressegrupp fokuserar på att förbättra kvaliteten på processer kopplade till de olika faserna i livscykeln för informationssystem och programvaror såsom kravanalys, design, utveckling, testning och underhåll. Dessutom syftar den till att bedöma och förbättra kvaliteten på själva informationen eller programvaran samt utvärdera och förbättra kundnöjdheten med information och programvara.

Mer detaljerad information finns på https://cs.lnu.se.

Kontakt: Professor Welf Löwe

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 2 Informationslogistik

Professor Darek Haftor

Gruppens fokus ligger på att bygga broar mellan öar av information. Alla företag och organisationer är beroende av information. Den finns i IKT-system, pärmar och datafiler på enskilda datorer eller som kunskap hos människorna i organisationen. Att hantera informationen effektivt sparar både tid och pengar. Det är här informationslogistik kommer in.

Kontakt: Professor Darek Haftor

Senast ändrad: 2014-10-24

 

IG 3 Informationssäkerhet

Professor Andrei Khrenikov

Informationssäkerhet bl.a., kryptering innebär att skydda information och informationssystem från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, avbrott, ändringar, genomläsning, kontroll, inspelning eller förstörelse.

Denna intressegrupp har fokus på att tillämpa matematiska metoder, till exempel kryptering för att garantera informationssäkerhet.

Kontakt: Professor Andrei Khrenikov

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 4 Informationsvisualisering

Professor Andreas Kerren

IG 4 fokuserar på utforskande analys och visualisering av stora informationsområden, till exempel i humaniora, geografi eller biologi. Ett annat ämne är att använda visualiseringar i pedagogisk programvara och därigenom fokusera på så kallade ”människan-i-centrum” -visualiseringstekniker och metoder: humancentrerad visualisering kombinerar traditionella visualiseringstekniker med möjligheten för den mänskliga visuella-hjärn-och/eller det haptiska-motoriska systemet att utforska och analysera omfattande och komplexa datamängder.

Mer detaljerad information finns på hemsidan http://cs.lnu.se/isovis/.

Kontakt: Professor Andreas Kerren

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 5 Multimedial- och mobil information

Professor Marcelo Milrad

IG 5 inriktas på utveckling av mobila, trådlösa och webb 2.0-applikationer för att
stödja informationsutbyte och samarbete. Fokus ligger på design och implementering av interaktiva system och miljöer för att främja kunskapsutbyte och lärande i olika sammanhang.

Mer detaljerad information finns på http://www.celekt.info.

Kontakt: Professor Marcelo Milrad

Senast ändrad: 2014-04-01

 

IG 6 Hälsoinformationssystem

Professor Göran Petersson

IG 6 fokuserar på IKT-stöd inom vård, medicin och omsorg, t ex avseende läkemedelsanvändning. Intressegruppen har en unik roll som plattform för olika intressenter som vill förbättra och utvärdera eHälsa.

Kontakt: Professor Göran Petersson

Senast ändrad: 2014-07-01

 

IG 7 Industriella Informations- och Analyssystem

Professor Basim Al-Najjar

IG 7 fokuserar på kartläggning, analys, förbättring och kontroll/styrning av produktionsprocessens tekniska och ekonomiska effektivitet. Systemekonomis arbete resulterar i minskade livstidskostnader, ökande produktkvalitet samt ökande lönsamhet och konkurrenskraft för anläggningar/utrustningar.

Kontakt: Professor Basim Al-Najjar

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 10 Data Mining

Professor Willem Baan, LNU & ASTRON

Scientific data mining and processing adresserar bearbetning, filtrering, och insamling av stora mängder data så att relevant information så småningom kan utvinnas. På ett sätt är det att automatiskt söka nålar av information i en höstack av data.

Mer detaljerad information finns nedan och på https://cs.lnu.se.

The IEC IG on scientific and technical data mining and processing (IG-DMP) connects researchers, educators, and professionals with a common interest in high performance computing and distributed computing applications. Access to data, data mining, and digesting this data are highly valuable tools for academic discovery and industrial innovation that are currently underutilized.

 • Data mining requires innovative high performance computing and data base resources.
 • Data mining requires open access to data archives, virtual observatory tools, distributed and cloud computing, and virtualization.
 • Data mining requires new data management policies and increased community awareness of computing tools for technology and science applications.
 • Data mining requires new means for users to exchange experiences and solutions to their problems and to help match requirements and needs.
 • Data mining requires a new focus on computing and data management investments and sharing existing computational resources.

IG-DMP connects researchers, educators, and professionals with the goal to improve access to data and to data processing. Members of the IG will find opportunities to affect education, to provide access to research results, and to find partners in both the industrial and science communities.

The IG will offer a home for new and existing computational resources, and provide a standardized way to access these.

Kontakt: Professor Willem Baan

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 11 Architectural knowledge

Lektor Danny Weyns

Mjukvaruarkitektur bestämmer systemets utveckling och evolution, och lägger grunden för programvaras egenskaper, såsom prestanda, underhållbarhet och säkerhet. Som sådan utgör kunskapen om arkitektur en central intellektuell tillgång för alla företag som producerar programvaruintensiva system.

Arkitektonisk kunskap består av arkitekturdesign liksom de designbeslut, antaganden och andra aspekter som avgör systemets mjukvaruarkitektur. Alla företag och organisationer som utvecklar mjukvarusystem med höga kvalitetskrav har ett intresse av effektiva metoder som gör kunskapen kring mjukvaruarkitekturen explicit och tillgänglig.

Mer detaljerad information finns på https://cs.lnu.se.

Kontakt: Lektor Danny Weyns

Senast ändrad: 2014-03-25

 

IG 12 Affärsutveckling/samverkan

Lektor Susanne Sandberg

Den här intressegruppen skiljer sig lite från andra IG inom IEC i det att det är mer uttalat industri-styrt snarare än forsknings-styrt även om det ena inte utesluter det andra. Det är upp till IKT-företag som vill engagera sig i internationaliserings-frågor att formera agendan i samspel med övriga inblandade i IG:t. Det här är en grundbult för grundarna av IG:t – Videum Science Park i Växjö, Kalmar Science Park och ALMI – och därmed det kärnvärde runt vilket IG:t kom till och ska
växa ur.

Syfte

Vi tror att företag har ett behov och ett intresse av att nå ut med sina tjänster internationellt. Intressegruppen ”Internationalisering” vill ge stöd och kunskap kring frågor som kan röra t ex import, export och etablering utomlands för dig inom IKT-området.

Nästa steg

Vi välkomnar därför dig att delta i ett första dialogmöte den 28 februrari. Tillsammans kan vi diskutera hur vi kan jobba tillsammans i gruppen och diskutera behov, önskemål och inriktning.

Lektor Susanne Sandberg vid Ekonomihögskolan:

”Mitt namn är Susanne Sandberg och jag är lektor på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Min forskning hanterar små och medelstora företags internationalisering, dels svenska företags etableringar på tillväxtmarknader så som Baltikum, Polen, Ryssland och Kina, och dels kinesiska företags inträde på den globala marknaden.”

Kontakt: Lektor Susanne Sandberg

Senast ändrad: 2014-04-01

 

IG 13 Kompetens

Docent Arianit Kurti

Den framtida kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för att regionens verksamheter skall vara fortsatt konkurrenskraftiga och kunna växa. IG13 Kompetens är organiserat med en ledningsgrupp som består av aktörer från näringslivet, regionförbunden samt utbildningsanordnare från Yrkeshögskolan och universitetet som träffas 5-6 gånger per år under ledning av

 • Vetenskaplig ledare; Arianit Kurti – Linnéuniversitetet
 • Ordförande: David Elbe – Standout
 • Samordnare: Diana Unander Nordle, Regionförbundet södra Småland

IG13 Kompetens övergripande syfte är

 • Att IT-sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas
 • Att regionen (Kalmar/Kronoberg) har en effektiv utbildningsverksamhet på alla nivåer som svarar upp mot kompetensbehoven.

För mer information om prioriterade aktiviteter 2013 se aktivitetsplanen.

Kontakt: Docent Arianit Kurti

Senast ändrad: 2014-04-02

 

IG 14 Process Optimization

Docent Sabri Pllana

We target process optimization in a broad sense. Basically, our processes may include any activities performed by computers, manufacturing or transportation machines, and humans. The optimization aim is to speed up certain activities and when possible find an optimal overall order of process activities such that the process is completed in time using the available resources.
Application domains of interest include (but are not limited to): manufacturing, logistics, finance, health, or computational science (physics, life sciences).
We are in particular interested in the use and advancement of the following techniques for process optimization,

 • parallel computing (example: speed up your application by enabling it to run on modern computers with many cores or processors),
 • simulation (example: increase the utilization of resources),
 • heuristics (example: solve problems similar to the “traveling salesman problem”).

Parallel computing is the key technique of IG 14, and we are interested to use it also to speed up the simulation and heuristics software. We are in the process of establishing a parallel computing lab at LNU and we intend to share our expertise and hardware infrastructure with companies involved in IG 14.

Kontakt: Docent Sabri Pllana

Senast ändrad: 2014-04-02

 

IG 15 Webbprogrammering

Adjunkt Johan Leitet

IG15 – Webbprogrammering är en förlängning av utbildningen “Webbprogrammerare” mot näringslivet. Gruppen samlar företag och organisationer med intresse av programmering, webbutveckling etc. för att genomföra öppna seminarier, föreläsningar, företagsträffar med mera.

Gruppen fungerar vidare som en plattform för att matcha studenter med företag inom ramen för projekt/examensarbeten/praktik och hjälpa till med förmedling vid rekryteringar.

Ytterligare ett mål för gruppen är att starta upp CoderDojo Kalmar vars syfte är att intressera och introducera barn och ungdomar till programmering.

Kontakt: Adjunkt Johan Leitet

Senast ändrad: 2014-04-14

 

Tidigare intressegrupper

I menyn till vänster hittar du tidigare intressegrupper som avslutats. Intressegrupper inom IEC skapas av en eller flera forskare tillsammans med företag i nätverket. Livslängden påverkas av flera faktorer, bl a:

 • Forskningsrelevans
 • Aktualitet
 • Aktivitetsnivå i gruppen

För att komma till aktuella intressegrupper, klicka här.

Senast ändrad: 2013-04-10

 

 

IG 8 Kunskapsutveckling och kunskapsdelning

Professor Rune Gustavsson

Kunskapsutveckling och kunskapsdelning syftar till frågeställningar och lösningar kring hur ett företag eller annan organisation handhar och förvaltar sin inneboende kunskap. Detta inkluderar organiserat underrättelsearbete, omvärldsbevakning, business och competitive intelligence.

Senast ändrad: 2013-04-08

 

IG 9 ICT information systems for infrastructure surveillance and monitoring

Professor Sven Nordebo

The main purpose of this topic is to design, assess and promote an ICT-based system, exploiting distributed and local sensors, modeling and data processing in order to achieve the critical infrastructures more reliable and safe. This has the overall aim to developing a high situation awareness by providing detailed information and images of the infrastructure status in a fast time and so to improve decision support for emergency and disasters stakeholders.

Examples of critical infrastructure surveillance and monitoring include:

 • The transport infrastructure
 • The power delivery infrastructure

Related projects:

 • The ISTIMES project (FP7-ICT-SEC-2007-1), http://www.istimes.eu/
 • Fundamental wave modelling for signal estimation on lossy transmission lines, Vetenskapsrådet 2010-2012

Related conferences at the moment are

 • http://www.ipms-conference.org/m15.html.

Senast ändrad: 2013-04-08