2018-03-09

Välkommen till IEC ideella förenings årsstämma, tisdagen den 10 april kl 16:00.
Stämman hålls på två orter (Växjö och Kalmar), sammankopplade via videokonf.

På stämman kommer IEC föreningsstyrelse att presentera förslag på namnbyte på föreningen till Digitri, med breddad inriktning och utökat verksamhetsområde, inkluderande Blekinge. Bifogat är förslag på nya stadgar som stödjer den nya inriktningen.

Program

16:00 Välkommen och presentation, kaffe
16:10 Verksamheten – nuläge och framtid – Digitri 
17:00 Stämmoförhandlingar, enligt nedan dagordning
17:45 Reservtid/paus
18:00 Slut

Dagordning för Årsstämman

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Presentation av verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
9. Beslut om eventuella stadgeändringar, verksamhetsinriktning samt instruktioner för styrelsens arbetsform, medlemskap och association.
Förslag till nya stadgar:  Stadgar för IEC Ideell förening – rev 2018-01
10. Fastställande av avgifter
11. Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
14. Val av valberedning
15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling

Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman.

Direkt efter stämman hålls ett kort konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen.

Välkomna!
Mikael Ekström, Ordförande

Mer info

När: tisdagen den 10 april kl 16:00
Var:
1. Rum B 2018 i hus B/D på Linnéuniversitetet i Växjö (ingång nära restaurang Rasken)
2. Samt konferensrum Ny231 på Ekonomihögskolan, Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19 i Kalmar sammankopplade med videolänk

Anmälan*: Anmäl ditt deltagande senast den 6 april
Förslag till stämman: Har du förslag eller synpunkter du vill ta upp på stämman? Maila ditt förslag!

Karta över Linnéuniversitetet i Växjö (PDF)
Karta över Linnéuniversitetet i Kalmar med Kalmar Nyckel (PDF)

Vi är alla medlemmar i IEC